តើភូមិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរដូវក្តៅស្អាតដូចយ៉ាងម្តេច?

2022-07-29 09:48:48
ប្រភព:xinhua

  តើភូមិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរដូវក្តៅស្អាតដូចយ៉ាងម្តេច? ទេសភាពអេកូឡូស៊ីបៃតងរបស់ឃុំតុងហ្វាងស្រុកវូស៊ីទីក្រុងឆុងឈីងឆ្លើយសំនួរនេះ ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ វ៉ាង ឆាង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

តើភូមិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរដូវក្តៅស្អាតដូចយ៉ាងម្តេច?