ឧទ្យានជាតិភ្នំវ៉ូយី៖ ឋានសួគ៌សត្វស្វាMilne-edwards’ Macaque

2022-07-29 09:49:36
ប្រភព:xinhua

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការការពារអេកូឡូស៊ីដ៏តឹងរ៉ឹង និងគំនិតនូវអំពីការការពារសត្វព្រៃរបស់ប្រទេសចិន បានធ្វើឲ្យសត្វស្វាMilne-edwards’ Macaque ក្នុងឧទ្យានជាតិភ្នំវ៉ូយីកាន់តែច្រើន ទីនេះបានក្លាយជាទីជម្រករបស់សត្វស្វាMilne-edwards’ Macaque ក្នុងការបន្តពូជ ។  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ចាំង កឹហុង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ឧទ្យានជាតិភ្នំវ៉ូយី៖ ឋានសួគ៌សត្វស្វាMilne-edwards’ Macaque