បណ្តែតកម្សាន្តក្នុងភ្នំដើម្បី​បន្ថយកម្តៅ

2022-08-04 18:01:45
ប្រភព:新华网

  ខេត្តជាំងស៊ីមានសីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយ អ្នកទីក្រុងជាច្រើនបានចូលក្នុងភ្នំ បណ្តែតកម្សាន្តដើម្បី បន្ថយកម្តៅក្នុងរដូវក្តៅនេះ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

បណ្តែតកម្សាន្តក្នុងភ្នំដើម្បី​បន្ថយកម្តៅ