“ខាំរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ”ដើម្បីអបអរសាទកូនរដូវ”លីចូវ”

2022-08-12 08:57:38
ប្រភព:xinhua

  កូនរដូវ”លីចូវ”ជាកូនរដូវទី ១៣ ក្នុងចំណោមកូនរដូវទាំង ២៤ របស់ប្រទេសចិន ហើយក៏ជាកូនរដូវទី ១ ក្នុងរដូវ​ស្លឹកឈើ​ជ្រុះ។ ឆ្នាំនេះ កូនរដូវ”លីចូវ” នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា នៅថ្ងៃនោះ មានតំបន់ជាច្រើនបានរៀបចំសកម្មភាព​“ខាំរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ” ដើម្បីបង្ហាញពីប្រាថ្នា”ខាំរដូវក្តៅបាន អបអរសាទរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមក” ។


  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“ខាំរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ”ដើម្បីអបអរសាទកូនរដូវ”លីចូវ”