ទំហំពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មផ្កាឆមាសទីមួយរបស់សង្កាត់ម៉ាឡុងខេត្តយូណានលើសពី​ ២៧០​ លានយ័ន

2022-08-12 17:40:57
ប្រភព:新华网

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ សង្កាត់ម៉ាឡុង ទីក្រុងឈូជីន ខេត្តយូណានយកឧស្សាហកម្មផ្កាជាឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍន៍នាំមុខ នៅឆ្នាំ ២០២២ សង្កាត់ម៉ាឡុងបានដាំផ្កាទំហំ ២០០០ ហិចតា ក្នុងចំណោមនេះ មានផ្កា Tagetes erecta ទំហំ ៧៦០ ហិចតា ក្រៅពីនេះ នៅមានផ្កាLavender ផ្កាកុលាប ផ្កាលីលីជាដើម ទំហំពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មផ្កាឆមាសទីមួយរបស់សង្កាត់ម៉ាឡុងលើសពី​ ២៧០​ លានយ័ន ។
  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ទំហំពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មផ្កាឆមាសទីមួយរបស់សង្កាត់ម៉ាឡុងខេត្តយូណានលើសពី​ ២៧០​ លានយ័ន