ខេត្តសានស៊ី ប្រទេសចិនអភិវឌ្ឍការដាំរុក្ខជាតិ SchisandraeChinensisFructus

2022-08-23 16:16:20
ប្រភព:xinhua

  ស្រុកលោណាន ទីក្រុងសានលោ ខេត្តសៀងស៊ី ស្ថិតនៅតំបន់ឈាងលីង ដែលផ្អែកលើឧត្តមភាពទឹក ភ្នំ និងអាកាសធាតុ បានប្រើប្រាស់ដីទំនេរ ហើយបង្កើតសហគមរុក្ខជាតិ SchisandraeChinensisFructus (ជាថ្នាំចិនប្រពៃណីមួយ ជាផ្លែទុំស្ងួតនៃរុក្ខជាតិ SchisandraeChinensisFructus) ដែលបានក្លាយជាការដាំរុក្ខជាតិ Schisandrae​Chinensis​Fructusពិសេស ហើយស្រុកនេះបានខិតខំអភិវឌ្ឍបណ្តុះគ្រាប់ពូជ SchisandraeChinensisFructus និងពង្រឹងការស្រាវជ្រាវអំពីផលិតផលរុក្ខជាតិ SchisandraeChinensisFructus ។


  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ខេត្តសានស៊ី ប្រទេសចិនអភិវឌ្ឍការដាំរុក្ខជាតិ SchisandraeChinensisFructus