ខ្ពស់រាបខេត្តគុយចូវ៖ស្រូវអង្ករក្រអូបប្រហើរ ទេសភាពស្អាតដូចគំនូរ

2022-08-25 17:52:45
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ ស្រូវនៅខ្ពស់រាបខេត្តគុយចូវតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនលូតលាស់យ៉ាងល្អ ចូលក្នុងរដូវកាលទុំជាបន្តបន្ទាប់ វាលស្រែពណ៌មាស ផ្ទះ ផ្លូវ ទន្លេ និងភ្នំ បង្កើតជាគំនូរវាលស្រែដ៏អស្ចារ្យលើខ្ពស់រាបខេត្តគុយចូវ ។
  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ខ្ពស់រាបខេត្តគុយចូវ៖ស្រូវអង្ករក្រអូបប្រហើរ ទេសភាពស្អាតដូចគំនូរ