រូបភាពហាលដំណាំនៅភូមិឆាងកានគូ

2022-08-29 18:02:57
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ នៅកន្លែងហាលដំណាំរបស់ភូមិឆាងកានគូ ទីក្រុងហ្វាងសាន ខេត្តអានហ្វឹ មានអាកាសធាតុ​ល្អ អ្នកភូមិហាលដំណាំ ដូចជា ពោត សណ្ដែក ម្ទេសក្រហមជាដើម ដែលបានបង្ហាញពីរូបភាពហាលដំណាំ​ដ៏ចម្រុះពណ៌ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

រូបភាពហាលដំណាំនៅភូមិឆាងកានគូ