ប្រជាជនក្រុងឆុងឈីងជូនដំណើរវីរជន​ប្រយុទ្ធសង្គ្រោះអគ្គិភ័យខេត្តយូណាន

2022-08-29 18:03:55
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ កន្លែងជាច្រើននៅទីក្រុងឆុងឈីងមានភ្លើងឆេះព្រៃជាបន្តបន្ទាប់។ ក្រោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់គ្រប់ភាគី ភ្លើងឆេះព្រៃទីក្រុងឆុងឈីងត្រូវបាន​ពន្លត់ គ្មាន​អ្នក​រង​របួស និង​គ្មានសម្ភារៈ​បរិក្ខារ​សំខាន់បាត់​បង់ទេ​ ។ បន្ទាប់ពីទីក្រុងឆុងឈីងមានភ្លើងឆេះព្រៃឈើ កងពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ខេត្តយូណានបានចាត់ចែងអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន ៧៣៦ នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ បានបញ្ចប់បេសកកម្ម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ចំនួន​ ៣ ​លើក ។ ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ក្រុម​អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យចុងក្រោយរបស់ខេត្តយូណានដែលចាត់ទៅជួយទីក្រុងឆុងឈីងនោះ បានចេញដំណើរពីទីក្រុងឆុងឈីង ប្រជាជនរបស់ទីក្រុងឆុងឈីងជូនដំណើរវីរជនអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ខេត្តយូណានតាមផ្លូវ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ប្រជាជនក្រុងឆុងឈីងជូនដំណើរវីរជន​ប្រយុទ្ធសង្គ្រោះអគ្គិភ័យខេត្តយូណាន