មេរៀនទីមួយដែលមានលក្ខណៈសម្បូរបែប

2022-09-05 17:49:19
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ សាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសចិនបើកបវេសនកាលជាបន្តបន្ទាប់ សិស្សចាប់ផ្តើមមេរៀន​ទីមួយ​ក្នុងលក្ខណៈសម្បូរបែប ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

មេរៀនទីមួយដែលមានលក្ខណៈសម្បូរបែប