អបអរសាទរបុណ្យសែនព្រះខែ

2022-09-09 16:36:15
ប្រភព:xinhua

  ជិតដល់បុណ្យសែនព្រះខែហើយ តំបន់ជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនរៀបចំសកម្មភាពអបអរសាទរបុណ្យសែនព្រះខែ ។  ប្រភព៖xinhua

 

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

អបអរសាទរបុណ្យសែនព្រះខែ