ស្រូវអង្ករក្រអូបប្រហើរ ឯត្រីធំល្អ វាលស្រែទំហំ ៣៣៣ ហិកតារបស់ស្រុកអឹយូ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតាលី បានប្រមូលផលទ្វេដង

2022-09-16 18:07:23
ប្រភព:xinhua

  នៅពេលជិតបុណ្យសែនព្រះខែ ស្រុកអឹយូ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតាលីចាប់ផ្តើមប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់ ស្រុកអឹយូមានវាលស្រែទំហំសរុប ៤៤៤០ ហិកតា នឹងផលិតស្រូវអង្ករចំនួន ៥៧ ម៉ឺនតោន ។ ស្រុកអឹយូបានខិតខំអនុវត្តគំរូ”ស្រូវអង្ករ+ត្រី”​ គិតត្រឹមដល់សព្វថ្ងៃ ស្រុកអឹយូមានវាលស្រែចិញ្ចឹមត្រីទំហំ ៣៦០ ហិកតា​ ។ ថ្មីៗនេះ ត្រីក្នុងវាលស្រែត្រូវបានលក់ដល់ទីផ្សារ កសិករបានប្រមូលផលទ្វេដងគឺ”ស្រូវអង្ករ+ត្រី” ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្រូវអង្ករក្រអូបប្រហើរ ឯត្រីធំល្អ វាលស្រែទំហំ ៣៣៣ ហិកតារបស់ស្រុកអឹយូ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតាលី បានប្រមូលផលទ្វេដង