ផ្កា Chrysanthemum ថៃហាង ក្រអូបប្រហើរ

2022-09-23 18:31:14
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ​ ថ្នាំបុរាណចិនផ្កា Chrysanthemum ៃថហាង ចូលក្នុងរដូវប្រមូលផល ដែលមានទំហំជាង ៦៧ ហិកតា នៅឃុំចាចាំង សង្កាត់ជីងជីង​ ទីក្រុងស៊ីជាំងចាំង ខេត្តហឺប៉ី កសិករចាប់ផ្តើមប្រមូលផលផ្កា Chrysanthemum ជាបន្តបន្ទាប់ ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ សង្កាត់ជីងជីង​ បានណែនាំកសិករប្រើប្រាស់ភ្នំតូចធំ ដាំថ្នាំបុរាណចិនផ្កា Chrysanthemum ផ្កាWeeping forsythia  ផ្កា honeysucklen ដើម្បីជួយកសិករបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ផ្កា Chrysanthemum ថៃហាង ក្រអូបប្រហើរ