កន្ត្រកផ្កា និងផ្លែឈើ”ជូនពរប្រទេសចិន”ដ៏ធំបានត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅទីធ្លាធានអានមិន

2022-09-27 18:53:17
ប្រភព:xinhua

  ជិតដល់បុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសចិនហើយ កន្ត្រកផ្កានិងផ្លែឈើ”ជូនពរប្រទេសចិន”ដ៏ធំបានត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅទីធ្លាធានអានមិន ។ ឆ្នាំនេះ កន្ត្រកផ្កានិងផ្លែឈើមានកម្ពស់ ១៨ ម៉ែត្រ ដោយកន្ត្រកផ្កានិងផ្លែឈើជាឈុតសំខាន់ ផ្នែកខាងក្រោមនៃជើងទម្រផ្កាមានអង្កត់ផ្ចិត ៤៨ ម៉ែត្រ ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ឆាន ចុងហៅ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

កន្ត្រកផ្កា និងផ្លែឈើ”ជូនពរប្រទេសចិន”ដ៏ធំបានត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅទីធ្លាធានអានមិន