ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ|ការឆ្លងកាត់ទន្លេពីខ្សែរ៉តដល់ស្ពាន

2022-09-27 18:54:14
ប្រភព:xinhua

  នៅមណ្ឌលស្វយ័តជនជានតិលីស៊ូ នូជាំង​ ខេត្តយូណាន “ការឆ្លងកាត់ទន្លេដោយខ្សែរ៉ត”​ធ្លាប់ជាវិធីដែលប្រជាជន​ឆ្លង​កាត់ទន្លេ។ ទន្លេនូជាំងហូរទៅខាងមុខមិនឈប់ឈរទេ ភ្នំដ៏ខ្ពស់ជាច្រើនបានរឹតបន្តឹងការអភិវឌ្ឍ​មណ្ឌល​ស្វយ័ត​នេះ ។


  នៅឆ្នាំ ២០១៣ ប្រទេសចិនបានអនុវត្តគម្រោង”ការផ្លាស់ប្តូរខ្សែរ៉តទៅជាស្ពាន” ផ្អែកលើគម្រោងនេះ ខ្សែរ៉តចំនួន ៤២ របស់ផ្នែកទន្លេនូជាំងនៃមណ្ឌលស្វយ័តជនជានតិលីស៊ូ នូជាំង​ បានត្រូវកែប្រែទៅជាស្ពានចំនួន ៣៦ ។


  សព្វថ្ងៃ លើទន្លេនូជាំងមិនគ្រាន់តែមានស្ពានធំទាន់សម័យ ដែលរថយន្តអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមាន​ស្ពាន​ពិសេសដែលមនុស្ស និងសត្វងាយស្រួលឆ្លងកាត់ទៀតផង ។ នៅឆ្នាំ ២០២០ ប្រជាជនក្រីក្រទាំងអស់ ២.៦៩៦ លាននាក់នៅក្នុងមណ្ឌលស្វយ័តជនជានតិលីស៊ូ នូជាំងបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយជោគជ័យ ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ជាំង វ៉ាង យោ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ|ការឆ្លងកាត់ទន្លេពីខ្សែរ៉តដល់ស្ពាន