រូបផ្កាអបអរសាទរបុណ្យជាតិនៃប្រទេសចិន

2022-09-28 17:47:49
ប្រភព:xinhua

  ថ្ងៃបុណ្យជាតិខិតជិតមកដល់ កន្ត្រកផ្កានិងផ្លែឈើ”ជូនពរប្រទេសចិន”ដ៏ធំនៅទីធ្លាធានអានមិន និងទម្រផ្កាចំនួន ១៤ តាមផ្លូវឆាងអានបានត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈ ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរ និងអ្នករស់នៅទីក្រុងមកទស្សនា និងថតរូប។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ រឺន ឆាវ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

រូបផ្កាអបអរសាទរបុណ្យជាតិនៃប្រទេសចិន