សិស្សកាត់ក្រដាស់ដើម្បីអបអរសាទការប្រមូលផល

2022-09-29 19:03:02
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ សាលាមត្តេយ្យឃុំលីចាសាំង ស្រុកឆាងស៊ី ទីក្រុងហ្វូចូវ ខេត្តជឹជាំង បានរៀបចំសកម្មភាពការកាត់​ក្រដាស់​ក្រោមប្រធានបទ”ទិវាការប្រមូលផលរបស់កសិករចិន” ។ គ្រូបង្រៀនបានបង្ហាញពីស្នាដៃ​នៃការកាត់ក្រដាស់រ​បស់​កុមារ ហើយគ្រូបានណែនាំកុមារកាត់ស្នាដៃការក្រដាស់រូបកួរស្រូវ ឆៃថាវ បន្លែបៃតងជាដើម តាមវិធីនេះ កុមារអាច​ស្វែងយល់ពីទិវាការប្រមូលផលរបស់កសិករចិនបាន ។
  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

សិស្សកាត់ក្រដាស់ដើម្បីអបអរសាទការប្រមូលផល