ព្រៃឈើចម្រុះពណ៌នៃតំបន់ទេសភាពចូវចាគុវបានធ្លាក់ព្រិលនៅដើមរដូវរំហើយ

2022-10-08 18:39:48
ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ តំបន់ទេសភាពចូវចាគុវដែលជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោកបានធ្លាក់ព្រិលទី១ នៅដើមរដូវរំហើយ ដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតហាក់ដូចជាដើរចូលក្នុងពិភពកុមារ ។ ចូលក្នុងខែតុលា តំបន់ទេសភាពចូវចាគុវបានចូលក្នុងរដូវដែលមានពណ៌ចម្រុះបំផុត ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ព្រៃឈើចម្រុះពណ៌នៃតំបន់ទេសភាពចូវចាគុវបានធ្លាក់ព្រិលនៅដើមរដូវរំហើយ