ស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកបានសម្រេចការត្រួតពិនិត្យរួចរាល់

2022-10-10 18:39:36
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ បុគ្គលិកការងារត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលអគ្គិសនីចំនួន ​៧០០ នាក់បានពិនិត្យ និងជួសជុលពីស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីគូឆាន។ គម្រោងបញ្ជូនកម្លាំង±១១០០kV ចាប់ពីស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីជីឆាងតំបន់ស្វយ័ត​ជនជាតិ​អ៊ុយហ្គ័រ ស៊ីជាំង និងបញ្ចប់នៅស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីគូឆាន ខេត្តអានហ្វឹយ ដែលជាគម្រោងថាមពលអគ្គិសនី​ថ្នាក់ខ្ពស់​ជាងគេ បញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយបំផុត និងបញ្ជូនថាមពលច្រើនបំផុតលើពិភពលោក ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកបានសម្រេចការត្រួតពិនិត្យរួចរាល់