សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញដើម្បីឆ្លងកាត់រដូវរងា

2022-10-12 17:35:00
ប្រភព:云南日报

  ថ្មីៗនេះ សត្វរំពេក្រុមទី ១ ចំនួនជិត ២០០ ក្បាលបានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានជាបន្តបន្ទាប់។ នៅខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំ សត្វរំពេក្រុមទី ១ នឹងមកដល់ទីក្រុងគុនមីញដោយទាន់ពេលវេលា ។ នៅចុងខែវិច្ឆិកា មានសត្វរំពេចំនួនជាង ៤០០០០ ក្បាលនឹងមកដល់ខេត្តយូណាន​ដែលបានចាប់ដំណើរការទស្សនាសត្វរំពេនៅខេត្តយូណាន ។

សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញ

សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញ

សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញ

សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញ

សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញ

 

  ប្រភព៖យូនណានដេលី

  ដោយ វ៉ាងយី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

សត្វរំពេក្រុមទី ១ បានហោះហើរដល់ទីក្រុងគុនមីញដើម្បីឆ្លងកាត់រដូវរងា