ការរស់នៅនៃសត្វដ៏កម្រពិតជារីករាយណាស់

2022-10-13 17:29:02
ប្រភព:云南网

  ខេត្តយូណានជាខេត្តនិរតីនៃប្រទេសចិន ដែលមានឧត្តមភាពសណ្ឋានដី មានបឹង និងដីសើមជាច្រើន ហើយមានប្រព័ន្ធសម្អាតទឹក មានអាកាសធាតុចម្រុះ មានខ្សែសង្វាក់អាហារសម្បូរបែប និងមានទីជម្រកដ៏ប្រសើរ ដូច្នេះ នៅខេត្តយូណានមានវត្តមានសត្វអភិរក្សថ្នាក់ជាតិ ។

  ប្រភព៖វេបសាយយូណាន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ការរស់នៅនៃសត្វដ៏កម្រពិតជារីករាយណាស់