ដីដែលមានជាតិសូលុយស្យុងអំបិលប្រមូលផលហើយ!

2022-10-14 18:08:15
ប្រភព:xinhua

  តំបន់ភាគខាងលិចនៃខេត្តជីលានជាតំបន់ដីដែលមានជាតិសូលុយស្យុងអំបិលមួយក្នុងចំណោមប្រភេទទាំង ៣ នៃដី ដែលមានជាតិសូលុយស្យុងអំបិល។ ដោយសារដីនេះមានអំបិល និងកម្រិតបាសខ្ពស់ ដែលពិបាកក្នុងការដាំដំណាំ ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ខេត្តជីលានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកសិកម្មកែលម្អដី ដែលមានជាតិសូលុយស្យុងអំបិល។ សព្វថ្ងៃ ដីនេះបានក្លាយជាដីផលិតស្បៀងអាហារសំខាន់មួយ ។

  នៅខែតុលា ទីក្រុងតាអាន ខេត្តជីលាន ពោរពេញដោយទេសភាពនៃការប្រមូលផល ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ដីដែលមានជាតិសូលុយស្យុងអំបិលប្រមូលផលហើយ!