នៅខេត្តសានស៊ី ផ្ទះក្នុងភូមិក្លាយជាផ្ទះសំណាក់ពិសេស

2022-10-19 18:48:41
ប្រភព:xinhua

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ផ្ទះសំណាក់នៅតំបន់ភ្នំខេត្តសានស៊ីបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អប្រសើរ បន្ទាប់ពីផ្ទះទំនេរក្នុងភូមិ​បាន​ត្រូវកែលម្អតាមគំរូអាជីវកម្មរួមសហការណ៍គ្នា បានក្លាយជាផ្ទះសំណាក់ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលបានបំពេញតម្រូវការ​ទេសចរណ៍ដោយសារ​មនុស្សចូលចិត្តធម្មជាតិ និងបន្តជំរុញអ្នកភូមិបង្កើនប្រាក់ចំណូល ។
  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ​ សៀវ រឹ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

នៅខេត្តសានស៊ី ផ្ទះក្នុងភូមិក្លាយជាផ្ទះសំណាក់ពិសេស