ក្នុងរដូវរំហើយ ទេសភាពក្រុងឆាងឈុនស្អាតដូចជាគំនូរ

2022-10-20 17:48:50
ប្រភព:xinhua

  ក្នុងរដូវរំហើយ ទីក្រុងឆាងឈុនមានពណ៌ចម្រុះ ដែលដូចជាគំនូរមួយផ្ទាំង។

ទេសភាពក្នុងរដូវរំហើយនៃឧទ្យានមិត្តភាពនៅទីក្រុងឆាងឈុន ។

អ្នករស់នៅទីក្រុងឆាងឈុនកំពុងគយគន់ទេសភាពក្នុងរដូវរំហើយនៅសួនប៉ាមូ ។

អ្នករស់នៅទីក្រុងដើរក្នុងឧទ្យានមិត្តភាពនៅទីក្រុងឆាងឈុន ។

តាមវិថីឈុនឆាងទីក្រុងឆាងឈុន រថយន្តអគ្គិសនីគ្រឿងមួយកំពុងបើកបរលើផ្លូវ ។

តាមវិថីឈុនឆាងទីក្រុងឆាងឈុន រថយន្តអគ្គិសនីគ្រឿងមួយកំពុងបើកបរលើផ្លូវ ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ចាំង ណាន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ក្នុងរដូវរំហើយ ទេសភាពក្រុងឆាងឈុនស្អាតដូចជាគំនូរ