កម្មករមមាញឹកការប្រមូលផលអយស្ទ័រនៅស្រុកសាភូខេត្តហ្វូជាន

2022-10-25 18:11:08
ប្រភព:xinhua

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ស្រុកសាភូខេត្តហ្វូជានខិតខំអភិវឌ្ឍឧស្សហកម្មចិញ្ចឹមអយស្ទ័រ ដែលមានទំហំពី ៣៣៣ ហិកតា នៅឆ្នាំ ២០២០ កើនឡើងដល់ ៤០០០ ហិកតា នៅឆ្នាំ ២០២២ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

កម្មករមមាញឹកការប្រមូលផលអយស្ទ័រនៅស្រុកសាភូខេត្តហ្វូជាន