ចៀមទីបេត៍បន្លាស់ទី ៣០០ គីឡូម៉ែត្រ ដល់ ៤០០ គីឡូម៉ែត្ររៀងរាល់ឆ្នាំ

2022-10-27 18:29:32
ប្រភព:xinhua

  ចៀមទីបេត៍រស់នៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិគឹគឹស៊ីលី តំបន់ឆាំងតុងនៃតំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍​ស៊ីជាំង ភ្នំអាអឹជាននៃតំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ ស៊ីជាំង ជាដើម ។ នៅខែឧសភារៀងរាល់ឆ្នាំ ហ្វូចៀមទីបេត៍ញីនឹងបន្លាស់ទីដោយទូលំទូលាយ ដើម្បីទៅកើតកូននៅតំបន់បឹងចូវណា​ បឹងតាយ៉ាងនៃតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិគឹគឹស៊ីលី ។ នៅខែកក្កដា និងខែកញ្ញា ហ្វូចៀមទីបេត៍ញីនឹងនាំកូនចៀមទីបេត៍ត្រឡប់មកទីជម្រកវិញ ដើម្បីជួបជុំជាមួយហ្វូចៀមទីបេត៍ឈ្មោល ការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនេះប្រហែលមាន ៣០០ គីឡូម៉ែត្រ ដល់ ៤០០ គីឡូម៉ែត្រ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ចៀមទីបេត៍បន្លាស់ទី ៣០០ គីឡូម៉ែត្រ ដល់ ៤០០ គីឡូម៉ែត្ររៀងរាល់ឆ្នាំ