ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ កាសែតយូណានដេលីផ្លាសា អគារ A ជាន់ទី ៩ ផ្ទះលេខ ៥១៦ ផ្លូវរីស៊ីនជុង ខណ្ឌស៊ីសាន ទីក្រុងគុនមីញ ខេត្តយូណាន
លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ៖៦៥០១០០
អ៊ីម៉ែល៖yunqw4039@163.com
ទូរស័ព្ទលេខ៖៨៦-៨៧១-៦៤១០១៦៤៤