មនុស្សព្រិលធំមួយបានត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅមាត់ទន្លេសំហាទីក្រុងហាអឹពីន

2022-01-11 10:24:17 |ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ មនុស្សព្រិលធំមួយបានត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅមាត់ទន្លេសំហាទីក្រុងហាអឹពីន ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុង និងអ្នកទេសចរមកថតរូប ។ មនុស្សព្រិលធំនេះពាក់មួកក្រហម និងក្រមាក្រហម មានកម្ពស់ ១៨ ម៉ែត្រ ទទឹង ១៣ ម៉ែត្រ ដែលបានប្រើប្រាស់ព្រិលច្រើនជាង ២០០០ ម៉ែត្រគូប ។

មនុស្សព្រិលធំនៅមាត់ទន្លេសំហាទីក្រុងហាអឹពីនដែលថតនៅថ្ងៃទី ៩​ ខែមករា (ថតដោយយន្តហោះត្រូន) ។

អ្នកទេសចរថតរូបនៅខាងមុខមនុស្សព្រិលធំនៅមាត់ទន្លេសំហាទីក្រុងហាអឹពីន ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉