រថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខហ្វូស៊ីចូលក្នុងភ្នំតាលាំង

2022-01-12 15:01:30 |ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ម៉ោង ១១ រថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ ហ្វូស៊ី ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរថភ្លើងឆេងគុន(ឆេងឌូ-គុនមីញ)ពីក្រុងស៊ីឆាំងទៅក្រុងគុនមីញ រថភ្លើងល្បឿនលឿននេះជារថភ្លើងល្បឿនលឿនដំបូងចូលក្នុងមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិយីលាំងសាន ខេត្តស៊ីឈាង ។

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ ហ្វូស៊ី ជនជាតិលីស៊ូរបស់ស្រុកតឹឆាំងស្លៀក​ពាក់សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណីសម្រាប់ការសម្តែង ។ ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

រថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ ហ្វូស៊ីឆ្លងកាត់ភ្នំអានីងដល់ស្រុកតឹឆុង ។ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែ រថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ ហ្វូស៊ីឈប់នៅស្ថានីយស៊ីឆាំង ។ ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

រថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ ហ្វូស៊ីឆ្លងកាត់ភ្នំអានីងដល់ស្រុកតឹឆុង ។ថតដោយ ចាំង ហុងជីង(ថតនៅថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ដោយយន្តហោះត្រួន)ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

ស្ថានីយស៊ីឆាំងដែលថតនៅថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ។ ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមក អ្នកទេសចរកំពុងរងចាំរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅស្ថានីយស៊ីឆាំង ។ ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមក នៅស្ថានីយស៊ីឆាំង​ តំណាងសិស្សដែលធ្លាប់ជិះរថភ្លើងយឺតៗទៅសាលាថតរូបថតអនុស្សាវរីយ៍នៅខាងមុខរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣  ។ ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមក នៅស្ថានីយស៊ីឆាំង​ ជនជាតិយីច្រៀងចម្រៀង និងរាំរបាំ ដើម្បីអបអរសាទរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខហ្វូស៊ីចូលក្នុងភ្នំតាលាំង ។ ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមក នៅក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ អ្នកចម្រៀងកំពុងសម្តែងកម្មវិធី ។​ថតដោយ ចាំង ហុងជីង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ​អ្នកទេសចរជិះរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខD៨៤៣ទៅស្រុកកំណើតទីក្រុងគុនមីញវិញ ។​ថតដោយ ហ្វូ ចាំងភីង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉