ស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ៖ភូមិទ្រុងសត្វស្លាប

2022-01-13 15:30:07 |ប្រភព:xinhua

  ភូមិកែឡា ស្រុកស្រុកតាចា មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតុង ជនជាតិម៉ាវ ឈាងតុងណាន ខេត្តគុយចូវ ជាភូមិធ្វើទ្រុងសត្វស្លាប ។ ភូមិនេះមានប្រវត្តិសាស្រ្តរយៈពេលជាង ៤០០ ឆ្នាំក្នុងការធ្វើទ្រុងសត្វស្លាប ការងាររបស់អ្នកភូមិភាគច្រើនជាការធ្វើទ្រុងសត្វស្លាប ។​ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ភូមិកែឡាបន្តច្នៃប្រឌិតក្នុងវិធីធ្វើទ្រុងសត្វស្លាប ទ្រុងសត្វស្លាបបានលក់ទៅទីផ្សារក្នុងស្រុកចិន និងក្រៅប្រទេសចិន ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១​ នៅភូមិកែឡា ស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ សិប្បករកំពុងផ្គុំផ្នែករបស់ទ្រុងសត្វស្លាប ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១​ នៅភូមិកែឡា ស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ សិប្បករកំពុងធ្វើទ្រុងសត្វស្លាប ។(ថតដោយយន្តហោះត្រូន)

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១​ នៅភូមិកែឡា ស្រុកស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ សិប្បករកំពុងផ្គុំផ្នែករបស់ទ្រុងសត្វស្លាប ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១​ នៅភូមិកែឡា ស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ សិប្បករកំពុងជ្រើសរើសឫស្សីរបស់ទ្រុងសត្វស្លាប ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១​ នៅភូមិកែឡា ស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ សិប្បករកំពុងកែច្នៃឫស្សីសម្រាប់ធ្វើទ្រុងសត្វស្លាប ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១​ នៅភូមិកែឡា ស្រុកតាចាខេត្តគុយចូវ សិប្បករកំពុងបង្ហាញទ្រុងសត្វស្លាប ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉