កំពង់ផែលានយូនខេត្តជាំងស៊ូប្រទេសចិនមានសភាពអ៊ូអរក្នុងការដឹកជញ្ជូនរថយន្ត

2022-09-20 17:16:06
ប្រភព:人民日报

  តាំងពីឆ្នាំ២០២២មក ការនាំចេញរបស់កំពង់ផែលានយូនខេត្តជាំងស៊ូប្រទេសចិនមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរ និងបន្តបង្ហាញពីភាពរឹងមាំ ។ គិតពីខែមករា ដល់ខែ សីហា កំពង់ផែលានយូនបាននាំចេញរថយន្តចំនួន ១២.៤ ម៉ឺនគ្រឿង ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១ បានកើនឡើង ៣០.៨៩% ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

កំពង់ផែលានយូនខេត្តជាំងស៊ូប្រទេសចិនមានសភាពអ៊ូអរក្នុងការដឹកជញ្ជូនរថយន្ត