ក្រុមបេសកកម្មនៃយានអវកាស "Tianwen-1" របស់ប្រទេសចិនបានទទួលពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតពីសហព័ន្ធអវកាសអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២២

2022-09-22 18:56:26
ប្រភព:CRI

  ពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងមហាសន្និបាតអវកាសអន្តរជាតិលើកទី៧៣ ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ក្រុមបេសកកម្មរុករកភពព្រះអង្គារ ជាលើកដំបូងនៃយានអវកាស"Tianwen-1" របស់ប្រទេសចិនបានទទួលពានរង្វាន់ "អវកាសពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២" ពីសហព័ន្ធអវកាសអន្តរជាតិ។ "ពានរង្វាន់អវកាសពិភពលោក" គឺជាពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់បំផុតរបស់ សហព័ន្ធអវកាសអន្តរជាតិ។

ក្រុមបេសកកម្មនៃយានអវកាស "Tianwen-1" របស់ប្រទេសចិនបានទទួលពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតពីសហព័ន្ធអវកាសអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២២