ក្នុងពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦ គម្រោងមានបំណងចុះហត្ថលេខាមានជាង ២០០គម្រោង ការវិនិយោគសរុបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានទំហំជាង ៤០០ ពាន់លានយន

2022-11-18 18:13:49
ប្រភព:គេហទំព័រព័ត៌មានចិន

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា យោងតាមដំណឹងពីសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកទី២ នៃពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦ និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលគុនមីញប្រទេសចិនលើកទី ២៦(ហៅកាត់ថា ពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦)បានឱ្យដឹងថា ពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦ ដែលនឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា បានប្រមូលគម្រោងមានបំណងចុះហត្ថលេខាជាង ២០០ គម្រោង ការវិនិយោគសរុបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានទំហំជាង ៤០០ ពាន់លានយន់៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ហាន សុយណាន

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ក្នុងពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦ គម្រោងមានបំណងចុះហត្ថលេខាមានជាង ២០០គម្រោង ការវិនិយោគសរុបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានទំហំជាង ៤០០ ពាន់លានយន