ឥណ្ឌាចាប់ផ្តើមធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមប្រទេសG20

2022-12-02 19:29:41
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១ខែធ្នូ តាមម៉ោងក្នុងតំបន់  ប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្តើមធ្វើជាប្រធានប្តូរវេននៃក្រុមប្រទេសG20ជាផ្លូវការ។

គួរបញ្ជាក់ថា   ថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាតាមម៉ោងក្នុងតំបន់  កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី១៧នៃថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រទេស២០(ហៅកាត់G20)បានបិទបញ្ចប់នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។  ក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់  ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបានផ្ទេរតំណែងជាប្រធានប្តូរវេននៃក្រុមប្រទេសG20ទៅឱ្យប្រទេសឥណ្ឌា៕

ឥណ្ឌាចាប់ផ្តើមធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមប្រទេសG20