សៀវភៅ"ការអធិប្បាយសំខាន់របស់អគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោក Xi Jinping ស្តីពីការអប់រំ" ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស

2022-10-10 18:05:39
ប្រភព:CRI

  ដើម្បីបកប្រែនិងផ្សព្វផ្សាយពីការអធិប្បាយសំខាន់របស់អគ្គលេខាធិកាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន លោក Xi Jinping ស្តីពីការអប់រំ ព្រមទាំងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគំនិតថ្មី និងទស្សនៈថ្មីស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសចិនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិ ក្រសួងអប់រំចិនបានរៀបចំការបកប្រែសៀវភៅ"ការអធិប្បាយសំខាន់របស់អគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោក Xi Jinping ស្តីពីការអប់រំ" ជាភាសាអង់គ្លេសដោយត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ ទីភ្នាក់ងារបោះពុម្ពផ្សាយការបង្រៀននិងការស្រាវជ្រាវភាសាបរទេស និង ទីភ្នាក់ងារបោះពុម្ពផ្សាយការអប់រំផ្នែកឧត្តមសិក្សា។

សៀវភៅ"ការអធិប្បាយសំខាន់របស់អគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោក Xi Jinping ស្តីពីការអប់រំ" ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស