ដោយសារស្រឡាញ់ធុរេន ប្រុសម្នាក់ដែលកើតក្រោយឆ្នាំ ១៩៩០ បានក្លាយជាអ្នកវាយតម្លៃ​គុណភាពធុរេន

2022-05-19 18:33:00
ប្រភព:大象新闻

  ថ្មីៗនេះ កំណត់សម្គាល់មួយអំពីតើត្រូវជ្រើសរើសធុរេនដូចយ៉ាងម្តេចបានទាក់ទាញគេទស្សនារាប់លានដង ។ តាមអ្នកនិពន្ធរៀបរាប់ថា “ខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ធុរេនណាស់ ពីមុន ខ្ញុំបានធ្លាប់ទិញធុរេនមានគុណភាពមិនល្អ ដូច្នេះខ្ញុំបានរៀនតើត្រូវជ្រើសរើសធុរេនដោយខ្លួនឯងដូចយ៉ាងម្តេច ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ខ្ញុំបានពុះធុរេនចំនួនជាង ២០០ផ្លែ ។”

  ប្រភព៖ព័ត៌មានដំរី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ដោយសារស្រឡាញ់ធុរេន ប្រុសម្នាក់ដែលកើតក្រោយឆ្នាំ ១៩៩០ បានក្លាយជាអ្នកវាយតម្លៃ​គុណភាពធុរេន