លោកZhao Pingguo ប្រើគំនូរដែកគូរអំពីទំនៀមទមា្លប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិTujia

2022-06-10 20:12:09
ប្រភព:CRI

លោកZhao Pingguo ដែលអាយុ ៧៣ ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះ ជាជនជាតិTujia ដែលកើតនៅមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិTujiaនិងជនជាតិMiaoស្រុកEnshi ខេត្តHubei ភាគកណ្តាលប្រទេសចិន។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ លោកបានចាប់ផ្តើមសិក្សាការគូរគំនូរដែក ដែលបានព្យាយាមប្រើក្បាលផ្សារសំណរគូរគំនូរអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិTujiaលើក្តារ ហើយទទួលបាននាមកិត្តិយសជាច្រើន ដូចជាគ្រូកំពូលវិចិត្រសិល្បៈខេត្តHubeiនិងអ្នកបន្តវេនបច្ចេកទេសវិចិត្រសិល្បៈក្នុងសង្គមស៊ីវិលថ្នាក់ខេត្តជាដើម ៕

លោកZhao Pingguo ប្រើគំនូរដែកគូរអំពីទំនៀមទមា្លប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិTujia