សាលាបឋមសិក្សាមួយនៃទីក្រុងហាន់ដាន ខេត្តហឺប៉ី ប្រទេសចិននាំចូល”តុ និងកៅអីសម្រាប់គេងពេលថ្ងៃត្រង់”

2022-06-14 18:03:36
ប្រភព:人民网

  ថ្មីៗនេះ សាលាបឋមសិក្សាតុងមឺងវៃនៃទីក្រុងហាន់ដាន ខេត្តហឺប៉ី ប្រទេសចិន បាននាំចូល”តុ និងកៅអីសម្រាប់​គេងនៅពេលថ្ងៃត្រង់” និងដាក់ឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់។ ពេលឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃត្រង់ សិស្សលើកតុ និងទាញ​កន្លែង​ដាក់ដៃ តុ និងកៅអីសម្រាប់សិក្សាបានក្លាយជា”កៅអីបត់សម្រាប់គេង” ដែលសិស្សអាចគេងលើកៅអីនោះបាន ។  ប្រភព៖វេបសាយប្រជាជន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

សាលាបឋមសិក្សាមួយនៃទីក្រុងហាន់ដាន ខេត្តហឺប៉ី ប្រទេសចិននាំចូល”តុ និងកៅអីសម្រាប់គេងពេលថ្ងៃត្រង់”