ស្រុកជីគឹរបស់ខេត្តហ្វូប៉ី៖ការប្រមូលផលផ្លែក្រូចរដូវក្តៅ

2022-06-23 17:43:30
ប្រភព:新华网

  ផ្លែក្រូចរដូវក្តៅរបស់ស្រុកជីគឹទីក្រុងយីឆាំងខេត្តហ្វូប៉ី ទទួលបានផលគួរឲ្យគាប់ចិត្ត កសិករមមាញឹកប្រមូលផល ដើម្បីលក់ទៅទីផ្សារ ។ ផ្លែក្រូចរដូវក្តៅក្លាយជា”ផ្លែមាស”ដែលជួយកសិករបង្កើនប្រាក់ចំណូល ។  ប្រភព៖xinhua

ស្រុកជីគឹរបស់ខេត្តហ្វូប៉ី៖ការប្រមូលផលផ្លែក្រូចរដូវក្តៅ