ស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ប្រទេសចិនដែលមាន”រាងឈើឆ្កាង”ទីមួយបញ្ចប់ការសាងសង់

2022-06-30 17:59:48
ប្រភព:人民网

  នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿនភាគខាងលិចនៃទីក្រុងឆាងសា ផ្លូវដែកឆាងយីឆាំង ទីក្រុងឆាងសា ខេត្តហ្វូណានបានបញ្ចប់ការសាងសង់ដោយជោគជ័យ។ សព្វថ្ងៃ ផ្នែកឆាងយីនៃផ្លូវដែកឆាងយីឆាំងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាកល្បង ។

  ប្រភព៖វេបសាយប្រជាជន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ប្រទេសចិនដែលមាន”រាងឈើឆ្កាង”ទីមួយបញ្ចប់ការសាងសង់