ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិចិនឆ្នាំ ២០២២ | វេទិកា”ធ្វើដំណើរនៅខេត្តយូណាន”នឹងចែកប័ណ្ណចំណាយវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ១០ លានយន់ ជាបីដំណាក់កាល

2022-07-06 18:08:24
ប្រភព:

  ដើម្បីអបរអសាទពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិចិនឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងរៀនចំនៅទីក្រុងគុនមីញ ខេត្តយូណាន នឹងចែកប័ណ្ណចំណាយវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ១០ លានយន់ នៅថ្ងៃទី ៥ ថ្ងៃទី ១២ និងថ្ងៃទី ១៩   ខែកក្កដា ។

  ប័ណ្ណចំណាយវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ រួមមាន”ប័ណ្ណចំណាយតំបន់ទេសចរណ៍” ”ប័ណ្ណចំណាយតាមផ្លូវនៃតំបន់ទេសចរណ៍” ”ប័ណ្ណចំណាយកញ្ចប់ដំណើរទេសចរណ៍” ”ប័ណ្ណចំណាយសណ្ឋាគារ” ”ប័ណ្ណចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរ”ជាដើម ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តយូណាន អ្នកទេសចរអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាក់ស្តែង ។

  ប្រភព៖កាសែតយូណានដេលី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិចិនឆ្នាំ ២០២២ | វេទិកា”ធ្វើដំណើរនៅខេត្តយូណាន”នឹងចែកប័ណ្ណចំណាយវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ១០ លានយន់ ជាបីដំណាក់កាល