“សេដ្ឋកិច្ចរាត្រី”ដ៏ប្រសើរនៃផ្សារតូវណានក្រុងគុនមីញ

2022-07-15 17:26:54
ប្រភព:xinhua

  ផ្សារតូវណានត្រូវគេប្រសិទ្ធនាមជា”ទីក្រុងផ្ការបស់អាស៊ី” ផ្កានៅផ្សារតូវណានត្រូវបានលក់ទៅដល់ប្រទេស និងតំបន់ចំនួនជាង ៥០ ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ផ្សារតូវណានប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសនូវការជួញដូរពេលយប់ និងចរាចរមនុស្ស អភិវឌ្ឍ“សេដ្ឋកិច្ចរាត្រី”តាមរយៈការចាប់អារម្មណ៍ពីការលក់ផ្កា ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ជាដើម ។
  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ឆាន ពីន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“សេដ្ឋកិច្ចរាត្រី”ដ៏ប្រសើរនៃផ្សារតូវណានក្រុងគុនមីញ