ព្រៃដីសើម Dawn Redwood នៃក្រុងគុនមីង ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន មានទេសភាពដ៏ឆើតឆាយ

2022-11-24 17:28:55
ប្រភព:ស៊ីហួចិន

ថ្មីៗនេះ ព្រៃ Dawn Redwood ក្នុងដីសើមព្រៃ Dawn Redwood នៃខណ្ឌផានលុង ក្រុងគុនមីង ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន មានពណ៌ចម្រុះ មើលទៅហាក់ដូចជា​គំនូរមានទេសភាពដ៏ឆើតឆាយ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ហ្វី ឆៅ

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ព្រៃដីសើម Dawn Redwood នៃក្រុងគុនមីង ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន មានទេសភាពដ៏ឆើតឆាយ