សត្វស្លាបនានានៅរដូវរងា

2022-11-24 17:35:59
ប្រភព:cri

ក្នុងរដូវរងាដែលកាន់តែត្រជាក់ខ្លាំងឡើងៗ សត្វស្លាបមួយចំនួនបានផ្លាស់ទីជម្រកទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗដើម្បីឆ្លងកាត់រដូវរងា ចំណែកឯសត្វស្លាបមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានភាពស៊ាំនឹងភាពរងា មិនផ្លាស់ទីជម្រកទេ ។

សត្វស្លាបនានានៅរដូវរងា