ទេសចរណ៍ក្នុងរដូវរងាទទួលប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកទេសចរ

2022-01-06 12:30:46 |ប្រភព:xinhua

  ក្នុងរដូវរងា ទេសភាពព្រិល និងកីឡាព្រិលបានទាក់ទាញពួកគេមកទស្សនា និងលេងកម្សន្ត ។

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកទេសចរកំពុងទស្សនាកម្សន្តក្នុងឧទ្យានពិភពព្រិល ហាអឹពីង (ថតដោយយន្ត​ហោះត្រូន)។ ដោយ ស៊ី ជីន ហ្វឹ

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ពលរដ្ឋកំពុងមើលរូបចម្លាក់ទឹកកកនៅវិថីកណ្តាលក្រុងហាអឹពីង ។ ដោយ ស៊ី ជីន ហ្វឹ

"ការសម្ដែងកាំជ្រួច"ដែលថតនៅខាងលើឧទ្យានពិភពព្រិល ហាអឹពីង នាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ។ ដោយ ស៊ី ជីន ហ្វឹ

នាថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ពួកគេថតរូបនៅខាងមុខផ្ទះព្រិលដែលស្ថិតនៅវិមានការពារទឹកជំនន់ក្រុងហាអឹពីង ។ ថតដោយ វ៉ាង ជីនវី

នាថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ អ្នកទេសចរកំពុងទស្សនាកម្សន្តក្នុងឧទ្យានពិភពព្រិល ហាអឹពីង ។

នាថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ អ្នកទេសចរកំពុងទស្សនាកម្សន្តក្នុងឧទ្យានពិភពព្រិល ហាអឹពីង ។ (ថតដោយយន្ត​ហោះត្រូន)។

នាថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ អ្នកទេសចរកំពុងទស្សនារូបចម្លាក់ព្រិលក្នុងតំបន់ពិព័រណ៍ព្រិលកោះព្រះអាទិត្យ ។

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កុមារកំពុងលេងក្នុងសកម្មភាពបុណ្យទឹកកក និងព្រិលនៅឧទ្យានតុងរឹទាង ។

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកទេសចរកំពុងលេងរង្វង់ព្រិលក្នុងសកម្មភាពបុណ្យទឹកកក និងព្រិលនៅឧទ្យានតុងរឹទាង ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉