ទីក្រុងគុនយ៉ាង៖ការចាប់អារម្មណ៍ពីទំនៀមទម្លាប់បុណ្យឡាប៉ាក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿន

2022-01-11 10:22:13 |ប្រភព:xinhua

  ក្នុងបុណ្យឡាបាតាមច័ន្ទគតិចិន ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខ C៥៩៨០ ផ្នែកទីក្រុងគុនយ៉ាងរបស់សាខាក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកឆាំងទូនៃក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកចិន ក្រុមការងារអញ្ជើញភ្ញៀវទេសចរបរិភោគបបរឡាបា បិទពាក្យ”福” និងព្យួរចង្កៀង ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ពីវប្បធម៌ប្រពៃណី។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខ C៥៩៨០ដែលពីគុនយ៉ាងក្រុមការងារ និងភ្ញៀវទេសចរ​ថតរូបជាមួយគ្នា ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខ C៥៩៨០ដែលពីគុនយ៉ាង ក្រុមការងារជូនបបរឡាបាដល់ភ្ញៀវទេសចរ ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខ C៥៩៨០ដែលពីគុនយ៉ាង ក្រុមការងារកំពុងព្យួរចង្កៀង ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខ C៥៩៨០ដែលពីគុនយ៉ាង ភ្ញៀវទេសចរថតរូប ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿនលេខ C៥៩៨០ដែលពីគុនយ៉ាង ក្រុមការងារកំពុងបង្ហាញគ្រឿងតុបតែងឆ្នាំខាល ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉