កសិករមមាញឹកជីកមើមឈូកក្នុងរដូវរងា

2022-01-13 15:26:19 |ប្រភព:xinhua

ថ្មីៗនេះ មើមឈូកក្នុងរដូវរងារបស់ឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ បានចូលដល់ការប្រមូលផល កសិករមមាញឹកជីកមើមឈូក ដើម្បីផ្តល់វាទៅទីផ្សារទីក្រុងសៀងហៃ ទីក្រុងណានជីន និងទីក្រុងហឺហ្វីជាដើម ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កសិករកំពុងមមាញឹកជីកមើមឈូកក្នុងវាលស្រែនៅភូមិឆាហឹរឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កសិករកំពុងដឹកជញ្ជូនមើមឈូកនៅភូមិឆាហឹរឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កសិករកំពុងជីកមើមឈូកទុំក្នុងវាលស្រែនៅភូមិឆាហឹរឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កសិករកំពុងជីកមើមឈូកនៅភូមិឆាហឹរឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កសិករកំពុងជីកមើមឈូកនៅភូមិឆាហឹរឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ ។

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កសិករកំពុងដឹកជញ្ជូនមើមឈូកនៅភូមិឆាហឹរឃុំស៊ីជីស្រុកឈានស៊ូក្រុងជូចូវខេត្តអានហ្វឹ ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉