នៅឆ្នាំ ២០២២ CPI របស់ចិននឹងកើនឡើង ២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន

2023-01-15 23:47:21
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិននាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បានឱ្យដឹងថា ពេញមួយឆ្នាំ២០២២ សន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (CPI) របស់ប្រជាជននៃប្រទេសចិនបានកើនឡើង ២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន៕

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha[page]

នៅឆ្នាំ ២០២២ CPI របស់ចិននឹងកើនឡើង ២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន