ស្រុកហឺហ្វិន ខេត្តហ៊ូបី ប្រទេសចិន ៖ អ្នកទេសចរតាមទូកប្រៀបដូចជា "ដំណើរនៅលើអាកាស"

2023-03-15 17:43:48
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា អ្នកទេសចរតាមទូកលេងកម្សាន្តនៅតំបន់ទេសចរណ៍ភីងសាន ភូមិភីងសាន។ តំបន់ទេសចរណ៍នេះ មានទីតាំងនៅស្រុកហឺហ្វិន ខេត្តហ៊ូបី ប្រទេសចិន ទឹកទន្លេនៅក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ថ្លាស្អាត ទូកដំណើរក្នុងទឹកហាក់ដូចជាអណ្តែតលើអាកាស ដែលស្អាតដូចក្នុងផ្ទាំងគំនូរ។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Yang Shunpi

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ស្រុកហឺហ្វិន ខេត្តហ៊ូបី ប្រទេសចិន ៖ អ្នកទេសចរតាមទូកប្រៀបដូចជា "ដំណើរនៅលើអាកាស"