ផ្លែ Bayberry ជាង ៤៥០ ហិកតា ធ្វើឲ្យកសិករសប្បាយចិត្ត

2023-05-15 18:43:38
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងចំការដាំផ្លែBayberry នៅទីក្រុងឆាវចាដៀននៃតំបន់ស្វយ័តឆួហុងយីខេត្តយូណាន កសិករកំពុងមមាញឹកក្នុងការរើសយកផ្លែBayberryដែលជាទិដ្ឋភាពដ៏រីករាយនៃការប្រមូលផល។

ផ្លែ Bayberry ក្នុងទីក្រុងឆាវចាដៀន  ល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង ហើយតំបន់ដាំផ្លែBayberry នៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលមានទំហំលើសពី ៤៥០ហិកតា។ តំបន់ផលិតកម្ម ផ្លែBayberry ក៏បានបើកដំណើរការកម្មវិធីការទស្សនា លំហែកាយ និងបទពិសោធន៍កសិកម្ម ដើម្បីជួយកសិករបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ។

  

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Su Bo  Wang Lin

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha  Chai Xian

ផ្លែ Bayberry ជាង ៤៥០ ហិកតា ធ្វើឲ្យកសិករសប្បាយចិត្ត